Dilluns 18 de setembre: mesa contractació, Ple ordinari i segona part del pressupost participatiu

Dilluns 18 de setembre: últim dia de la mesa de contractació de les obres del pàrquing de l’institut, reunió d’equip de treball, ple ordinari i segona part del pressupost participatiu a l’Esplai i el Priorat.

A les 11 del matí hem celebrat la tercera i última reunió de la Mesa de contractació pel pàrquing de busos de l’institut. Avui hem valorat millores i ja tenim la puntuació final de les tres empreses que s’han presentat.
Falta comunicar-li a l’empresa licitadora que aporti la documentació que manca i ja podrem aprovar per junta l’adjudicació de les obres. Ja queda molt poquet perquè aquest pàrquing sigui una realitat!

A les 12 del migdia ens hem reunit el grup de treball de l’equip de govern per comentar i valorar les propostes de les diferents regidories, tant de temes iniciats com de temes nous. No es para mai!

PleA les 7 de la tarda el Ple ordinari, aquí teniu el resum de les diferents propostes i de les votacions. Abans vull comentar l’esgotament que suposa aguantar que els regidors de la oposició no compleixin el ROM (Reglament d’Organització Municipal) que està en vigor des de l’1 de setembre pel què fa al comportament: parlar sense tenir la paraula concedida, fer comentaris a cada moment sense demanar la paraula, parlar dos o tres regidors alhora, … i haver de retirar-los la paraula i avisar-los que no molestin. Una cosa tan senzilla com demanar torn de paraula i tenir un bon comportament i que costi tant!!
Aquí teniu el resum:
1. Aprovació de l’acta anterior ordinària del 19 de juny de 2017
Aprovat per unanimitat

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
No es vota. Es dóna compte de 98 decrets d’alcaldia des de la convocatòria de l’últim Ple ordinari fins la convocatòria d’aquest Ple. Hi ha Decrets que, per la seva naturalesa, s’han de donar compte al Ple a part, i són els punts 3, 4, 5, 6 i 7 de l’ordre del dia.

3. Donar compte Decret d’alcaldia d’aprovació línies fonamentals del pressupost 2018
No es vota. Cada any s’han d’aprovar, per Decret d’alcaldia, les línies fonamentals del pressupost per l’any següent abans d’elaborar el proper pressupost.
Les línies fonamentals pel 2018 contemplen un total de pressupost de 4.347.093,52€, ja que segons normativa de l’estat espanyol no podem incrementar el total del pressupost dels anys anteriors. Aquestes línies fonamentals contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària, el compliment de la regla de la despesa, el compliment de l’equilibri pressupostari, el compliment de l’anivellament pressupostari i el compliment de l’objectiu del deute. Deures fets!

4. Donar compte informe de secretaria Intervenció període mig de pagament segon trimestre del 2017
No es vota. El PMP del segon trimestre de 2017 és de 22,24 dies.
El primer trimestre d’aquest any va ser de 23, 60 dies i cal recordar que començàvem la legislatura amb una herència de 115 dies de PMP.

5. Donar compte del informe d’intervenció de compliment del pla de reducció del deute
No es vota. Al Ple del 16/09/14, es va aprovar una operació de deute per cancel·lar el deute pendent que tenia del “Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores”, de 753.803,04€ a 8 anys. Aquest import és el que devia l’Ajuntament als seus proveïdors el 2014. En el mateix Ple es va aprovar el Pla de reducció de deute i en aquest punt s’informa que s’està acomplint.

6. Donar compte del informe tècnic i resolució de la comissió de preus de Catalunya de data 18/07/2017 d’aprovació de tarifes de l’aigua
No es vota. En el Ple ordinari de desembre de 2016 es va aprovar la Tarifa social de l’aigua, que s’havia eliminat el 2013, la tarifa de fuites, que no existia; canviar els blocs de consum d’aigua, adequant-los als de l’ACA; incrementar tarifes d’aigua (5%) de manera que paga més qui més consumeix i rebaixar les quotes fixes (total de 10€ menys en cada rebut).
Amb aquestes modificacions els nous rebuts de l’aigua passen a ser d’un 11% menys en el primer tram de consum, d’un 5% menys en el segon tram i d’una rebaixa del 50% en la tarifa social.
L’aprovació del Ple de desembre no va ser definitiva perquè ho havíem d’enviar a la Comissió de Preus perquè l’aprovés definitivament i entrés en vigor. L’informe de la Comissió de Preus fa l’informe favorable el juliol de 2017 i entren en vigor les noves tarifes, però no serà fins a la propera facturació on es veurà reflectit el canvi en els rebuts.

7. Donar compte dels informes de la direcció del servei públic d’ocupació de Catalunya i la direcció general de política financera per la creació del servei públic d’ocupació municipal (SOM Bisbal)
No es vota. Qualsevol servei nou que vulgui prestar l’Ajuntament s’ha d’aprovar per Ple i després enviar-ho a Administració Local perquè doni el vist-i-plau a crear el servei.
Fins fa dos anys no podíem crear cap servei perquè no es complien els requisits econòmics ni el rati d’endeutament. El gener de 2017 vam sol·licitar a Administració local de la Generalitat la creació del SOM Bisbal. Administració local ho envia  la direcció General de Política Financera de la Generalitat perquè comprovi si l’Ajuntament compleix amb els requisits econòmics i conforme podem fer front a les despeses d’aquest nou servei. A partir d’aquí elabora un informe que, en el nostre cas, ha estat favorable.
També ho envia al Servei d’Ocupació de Catalunya perquè faci l’informe de si és competència de l’Ajuntament aquest servei. També emet informe favorable. Ara ja és un servei creat i, per tant, ja podrem treure a concurs la plaça de personal i podrà funcionar com a SOM.

8. Aprovació comptes generals de l’exercici 2016
Un pressupost 2016 de 3.975.433,19€. A destacar:
– Fons de maniobra positiu (367.905,10€), que vol dir que hi ha suficients recursos per satisfer les obligacions corrents
– Compte 413, que abans es feia servir com a “varis” per despeses que no tenien partida i que havia arribat a més de 200.000€ de la legislatura anterior, el 2016 s’aconsegueix aplicar totes les despeses pendents quedant a zero el 31/12/16
– complim estabilitat pressupostària, regla de la despesa i rati d’endeutament (per sota del 75%)
Gràcies a complir tots aquests indicadors, aquest 2017 hem pogut iniciar inversions com el pou de l’Esplai, el projecte de nou local a la Miralba i el de rehabilitació del Poliesportiu Municipal.
S’aprova amb els vots a favor de PDeCAT (5) i PSC (1) i l’abstenció d’ERC (4)

9. Aprovació delegació al Consell Comarcal del Baix Penedès per al territori del terme municipal inclòs en l’àmbit territorial de la Mancomunitat de l’Albornar per prestar l’assistència tècnica en l’àmbit urbanístic
L’Ajuntament de la Bisbal formem part de la Mancomunitat de l’Albornar des del 1990, juntament amb Albinyana, Banyeres i Santa Oliva, pel sector territorial de la pista de proves d’Idiada.
Actualment Banyeres és qui té la presidència de la Mancomunitat i qui aporta el secretari i tècnics a la Mancomunitat. L’assemblea de la Mancomunitat del 19 de maig d’aquest any, va aprovar sol·licitar al Consell comarcal un conveni de col·laboració per l’assistència tècnica en l’àmbit urbanístic, pagant directament la Mancomunitat. Com a membres de la Mancomunitat i del Consell comarcal, aprovem aquesta proposta perquè es pugui aprovar un conveni entre el Consell Comarcal i la Mancomunitat pels serveis d’un tècnic urbanístic.
S’aprova amb els vots a favor de PDeCAT (5) i PSC (1) i lels vots en contra d’ERC (4). Els regidors i regidores d’ERC no han explicat el motiu del vot en contra

10. Aprovació festes locals 2018
Proposem les següents festes locals pel 2018: El dilluns 23 d’abril, dia de Sant Jordi i el dijous 16 d’agost
S’aprova per unanimitat

11. Aprovació deixar sense efectes el Registre de Parelles de Fet de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès
L’Ajuntament de la Bisbal tenim Registre de parelles de fet des del 2007. Aquest 2017 la Generalitat ha aprovat el Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya, depenent del Departament de Justícia i no dels Ajuntaments. És un registre únic i, per tant, deixa de tenir efecte el Registres que tenim els ajuntaments anteriors al 2017.
El registre que teníem deixa de tenir efecte per noves parelles inscrites, que s’han d’adreçar al nou Registre de parelles estables de Catalunya.
S’aprova per unanimitat

12. Aprovació verificació del text Refós de modificació NN.SS de planejament en sòl urbà per al canvi de qualificació urbanística de les antigues cases dels mestres de la Bisbal del Penedès
L’any passat vam iniciar els tràmits per convertir les cases dels mestres en habitatges socials.
Vam començar per la desafectació del Departament d’ensenyament de la Generalitat i, una vegada fet, ens adrecem a la Comissió Territorial d’Urbanisme per sol·licitar canvi de qualificació urbanística de les cases dels mestres. Aquestes dues cases estan inscrites com a equipaments municipals i sol·licitem el canvi a què estiguin considerades com habitatges.
Aquest canvi suposa una modificació puntual de les Normes Subsidiàries del planejament del municipi pel canvi d’ús. I es va enviar a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona qui va aprovar el 15/06/17 l’aprovació definitiva de la modificació puntual de normes, però ens sol·licita l’aprovació d’un text refós d’aquesta modificació puntual. En aquest Ple proposem aprovar aquest test refós i enviar-lo a publicar al DOGC. Una vegada estigui publicat, s’enviarà a la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè hi doni el vist-i-plau.
S’aprova per unanimitat

13. Aprovació de l’expedient de delimitació del terme municipal de la Bisbal del Penedès i nomenament membres de la comissió municipal de delimitació
La Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, elabora el Mapa Municipal de Catalunya i s’iniciaran expedients de delimitació dels termes municipals. En aquesta proposta portem a votació aprovar l’expedient de delimitació del terme de la Bisbal del Penedès amb els municipis limítrofs. I també aprovem qui formarà part de la Comissió que ha de representar l’Ajuntament en les operacions de delimitació del terme municipal:
Alcaldessa, els regidors Maguy i Pere, l’arquitecte municipal i el secretari municipal.
S’aprova amb els vots a favor de PDeCAT (5) i PSC (1) i l’abstenció d’ERC (4)

14. Aprovació modificació de crèdit del pressupost 3/2017
S’incrementen les següents partides amb un total de 220.317,50€:
Punt verd: 25.940,92€
Amortitzacions inversions punt verd: 157.514,61€
Modificació instal·lacions EDAR Esplai (depuradora de l’Esplai): 1.326,51€
Millores Dipòsit Can Gordei: 18.000€
Adequació a normativa del Centre de Dia: 10.000€
Interessos execució sentència judicial arquitecte: 7.535,46€
Aquests 220.317,50€ surten de:
–    Rebaixa de 11.326,51€ de: rehabilitació habitatges: 10.000€ i maquinària esportiva: 1.673,49€
– Majors ingressos pressupostaris de 208.990,99€: millores recollida de residus: 51.476,38€ i ICIO(impost de construccions): 157.514,61€
S’aprova per unanimitat

15. Precs i preguntes
He contestat les preguntes que van fer al Ple ordinari del mes de juny i han fet preguntes, algunes de noves, algunes de repetides i algunes fins i tot que acabava de contestar!

Avui és el primer Ple ordinari estant en vigor el ROM, i els veïns i veïnes ja podien fer preguntes per ser contestades a precs i preguntes, tant si les entraven pel registre com pel twitter. Segur que als propers plens ordinaris ja hi haurà participació. El Ple s’ha acabat a quarts de 9 del vespre.

Avui comença la segona part del procés participatiu. El mes de juny es van fer les reunions explicatives de què era un pressupost participatiu i com funcionaria i avui comença la segona part, amb reunions de treball de veïns i veïnes de cada nucli amb l’empresa per tal de poder fer una llista de propostes de projectes, inversions o millores amb els diners destinats a aquell nucli. Érem al Ple i no hi hem assistit, però tampoc hi haguéssim anat, ja que en aquesta segona fase els polítics no assistirem a les reunions de treball per no influir en les propostes dels veïns.
Segur que a l’Esplai i al Priorat, que és on s’han fet avui les reunions, ha anat molt bé!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>