Dimecres 13 de setembre: convocatòria de Ple ordinari, novetats de participació al Ple i tarda al Consell Comarcal

Avui dimecres 13 d’agost convoquem Ple ordinari pel dilluns 18 de setembre a les 19:00h.

L’ordre del dia és:
Bisbal11. Aprovació de l’acta del Ple anterior (del 19/06/17)
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
3. Donar compte del Decret d’alcaldia d’aprovació línies fonamentals del pressupost
4. Donar compte de l’informe sobre el període mig de pagament del segon trimestre del 2017
5. Donar compte de l’informe d’intervenció de compliment del pla de reducció del deute
6. Donar compte de l’informe tècnic i resolució de la comissió de preus de Catalunya de data 18/07/2017 d’aprovació de tarifes de l’aigua
7. Donar compte dels informes de la direcció del servei públic d’ocupació de Catalunya i la direcció general de política financera, assegurances i tresor de la creació del servei públic d’ocupació municipal
8. Aprovació comptes generals de l’exercici 2016
9. Aprovació delegació al Consell Comarcal del Baix Penedès per al territori del terme municipal inclòs en l’àmbit territorial de la Mancomunitat de l’Albornar per prestar l’assistència tècnica en l’àmbit urbanístic
10. Aprovació festes locals 2018
11. Aprovació deixar sense efectes el Registre de Parelles de Fet de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès
12. Aprovació verificació del text Refós de modificació NN.SS de planejament en sòl urbà per al canvi de qualificació urbanística de les antigues cases dels mestres de la Bisbal del Penedès
13. Aprovació de l’expedient de delimitació del terme municipal de la Bisbal del Penedès i nomenament membres de la comissió municipal de delimitació
14. Aprovació modificació de crèdit del pressupost 3/2017
15. Precs i preguntes

Veureu que sis punts són de donar compte i que, per tant, no es voten, però això no vol dir que no siguin importants. Dilluns faré el resum!
Totes les propostes són el fruit de molta feina feta per part de tot l’equip de govern, i no de feina d’un dia sinó que alguns d’aquests punts fa dos anys que es van iniciar.

En el Ple ordinari del 19 de juny 2017 vam aprovar, amb els vots favorables de PDeCAT (5) i PSC (1) i els vots en contra d’ERC (5), el ROM (Reglament d’Organització Municipal), que està en vigor des de la publicació de l’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona que va ser l’1 de setembre de 2017. Per tant, en el proper Ple ja s’aplica el Reglament.
Un dels apartats del ROM és la participació ciutadana als Plens ordinaris, en l’apartat de precs i preguntes. Aquí teniu els articles 115 i 133 del ROM que ho regulen:
Article 115: Precs i preguntes
a)Precs i preguntes per part dels membres de la Corporació
a.En el punt corresponent a precs i preguntes dels Plens ordinaris de la part de control del Ple, tots els membres de la Corporació, els grups polítics municipals i els no adscrits podran efectuar precs i preguntes.
b.Els precs i preguntes no tenen caràcter vinculant ni estan sotmesos a votació, ni poden generar debat i es poden formular oralment o per escrit.
c.Si són formulades oralment en la sessió, l’Alcaldia decidirà si es contesten en aquest Ple o en la sessió següent.
d.Si són formulades per escrit, es contestaran per escrit dirigides al grup o regidor/a que l’ha formulat, abans de la sessió següent a excepció que s’haguessin presentat per escrit amb 24h d’antelació a la celebració de la sessió, cas en què hauran de ser contestades oralment en la mateixa sessió.
e.No es podran formular precs que proposin actuacions que excedeixin de la competència municipal, ni efectuar preguntes alienes a aquesta.
b)Precs i preguntes per part dels assistents: L’article 133 d’aquest Reglament, regula la participació ciutadana en el Ple municipal.
Article 133:  Participació ciutadana en el Ple municipal
Un cop l’equip de govern ha respost les preguntes fetes per la oposició en l’apartat de precs i preguntes dels Plens ordinaris, es contestaran les preguntes formulades per la ciutadania i es prendrà nota dels seus precs.
Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de Precs i preguntes, d’acord amb les prescripcions següents:
a)El prec o pregunta s’haurà de sol·licitar a l’Alcaldia:
a.per escrit i entrar-la al Registre General com a màxim 24h abans del Ple ordinari
b.Per twitter a @BisbalPenedes com a màxim 24h abans del Ple ordinari, complint el protocol d’ús de les xarxes socials. El format serà #pleBisbalPenedès, seguit del prec o pregunta
b)L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia
c)Cada ciutadà/ana  pot formular un  prec i una pregunta en un mateix Ple. La longitud màxima de cada tweet és de 140 caràcters i no es pot continuar la pregunta en un segon tweet
d)L’alcaldia podrà no respondre si és un assumpte sobre el que l’Ajuntament no té competències o si ja s’ha presentat la mateixa pregunta en una altra sessió els últims 6 mesos
e)L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol·licitades perquè les pugui respondre
f)L’Alcaldia llegirà la pregunta en veu alta
g)L’alcaldia o a qui va adreçada la pregunta, la respondrà en la mateixa sessió del Ple
El públic assistent a les sessions no podrà efectuar manifestacions de grat o desgrat. Tampoc es podran proferir comentaris que afectin el normal desenvolupament de la sessió.

Molts municipis tenen ROM, sobretot en els últims anys, però a la Bisbal és el primer i ens alegra més perquè passem de 8 anys (les dues legislatures anteriors) que no podien parlar ni els regidors de la oposició, a un reglament que permet que el públic faci preguntes!

A la tarda torno a anar al tanatori (dues vegades en menys d’una setmana, buf!) per donar el condol a la família de la Rosa de Cal Paiet. M’ha sobtat la seva mort perquè fins fa poc cada dia la veies passejar junt amb el seu home, asseguts al banc, .. i sempre amb una rialla a la boca.

D’aquí cap al Consell Comarcal que avui teníem sessió contínua: Consorci Universitari i Consell d’alcaldes.
Un Consell d’alcaldes amb punts molt significatius:
– el Sr. Javier Hormigos, responsable del Servei Territorial de Transports de Tarragona, ens ha explicat temes referents als transports de la comarca
– ens han presentat un projecte (que ens van explicar dimecres passat) sobre dues subvencions comarcals al SOC. Aquí els que portàvem dubtes i propostes de modificacions les hem pogut explicar i posar sobre la taula
– també he explicar el projecte d’ocupació en xarxa comarcal referent a la ocupació per l’arribada d’una empresa al nostre polígon amb una demanda important de llocs de treball. Durant el juliol ja els hi vam fer arribar la informació però ara ja en ferm
– hem aprovat dues ordenances
– hem aprovat acords per poder sol·licitar subvencions a la Generalitat, a nivell comarcal, per temes d’ocupació
Endavant!!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>