Dilluns 19 de juny (1): aprovem ROM i Codi Ètic amb els vots en contra d’ERC

En la publicació al bloc del Ple del dilluns, vaig comentar que els punts més llargs els explicaria a part, i ara comentaré els punts 9 i 10 de l’ordre del dia:

Ple9. Aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal
Amb un ROM es regulen tots els aspectes de la organització municipal: activitat municipal; normes sobre constitució, vigència i finalització del mandat corporatiu; el funcionament dels seus òrgans; l’estatut dels membres de la corporació; informació i participació ciutadana. Així com establir els canals necessaris per facilitar la participació dels ciutadans i ciutadanes en els assumptes públics municipals per aconseguir una societat participativa conscient i responsable.
Fins ara no disposem de cap ROM a l’Ajuntament. He preparat un ROM de 138 articles adequat a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, seguint les normatives vigents d’àmbit local.

És un reglament molt important i implica a tots els membres del Consistori. Per aquest motiu el 23 de maig de 2017 vaig enviar al PSC i a ERC, aquesta proposta de ROM perquè fins el dia 1 de juny poguessin presentar propostes de modificació del reglament, comentaris, …
En aquest termini no vaig rebre cap proposta i, per tant, entenia que tots els partits eren favorables a aquest ROM.

Ara aquest Reglament s’ha de publicar al ROM i una vegada estigui en vigor el penjarem al web de l’Ajuntament, però  explicaré el més important:

– L’estatut dels membres de la Corporació, que està constituït pel conjunt de drets i deures que la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la legislació estatal i autonòmica de règim local
-Organització municipal: creació de l’auditoria ciutadana, utilització de les noves tecnologies en les convocatòries dels Plens  i Junta Govern (implica estalvi de paper i de recursos de personal) i regulació funcionament dels Plens (regulació, participació ciutadana en precs i preguntes,…)
-Dins la organització municipal, destacar l’apartat de participació ciutadana en l’apartat de Precs i preguntes dels Plens ordinaris, ja que un cop l’equip de govern ha respost les preguntes fetes per la oposició en l’apartat de precs i preguntes, es contestaran les preguntes formulades per la ciutadania i es prendrà nota dels seus precs. Es farà de la següent manera:
– Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de Precs i preguntes, d’acord amb les prescripcions següents:
– El prec o pregunta s’haurà de sol·licitar a l’Alcaldia:
– per escrit i entrar-la al Registre General com a màxim 24h abans del Ple ordinari
– Per twitter a @BisbalPenedes com a màxim 24h abans del Ple ordinari, complint el protocol d’ús de les xarxes socials (aprovat en el Ple). El format serà #pleBisbalPenedès, seguit del prec o pregunta
– L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia
– Cada ciutadà/ana  pot formular un  prec i una pregunta en un mateix Ple. La longitud màxima de cada tweet és de 140 caràcters i no es pot continuar la pregunta en un segon tweet
– L’alcaldia podrà no respondre si és un assumpte sobre el que l’Ajuntament no té competències o si ja s’ha presentat la mateixa pregunta en una altra sessió els últims 6 mesos
– L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol·licitades perquè les pugui respondre
– L’Alcaldia llegirà la pregunta en veu alta
– L’alcaldia o a qui va adreçada la pregunta, la respondrà en la mateixa sessió del Ple
– El públic assistent a les sessions no podrà efectuar manifestacions de grat o desgrat. Tampoc es podran proferir comentaris que afectin el normal desenvolupament de la sessió.
És la primera vegada que es permet la participació del públic en l’apartat de precs i preguntes.
– Informació i participació ciutadana: facilitar al conjunt de ciutadans i ciutadanes la més àmplia informació sobre la seva activitat, obres i serveis; generar instruments de participació per tal d’aprofundir en la cultura del compromís i la implicació ciutadana entorn de la gestió municipal
Un clar exemple de la participació ciutadana és el concurs d’idees de l’any passat sobre el Poliesportiu Municipal i el pressupost participatiu pel 2018, que la setmana passada es van fer les sessions informatives i a la tardor es faran les sessions de treball.
Un altre instrument de participació ciutadana que es crea és l’auditoria ciutadana, amb l’objectiu d’acostar els comptes municipals a la ciutadania.
En la JGL anterior a la convocatòria de la Comissió de Comptes, es triaran aleatòriament pels cens 10 persones majors d’edat que participaran com a convidats, de manera voluntària i com a oients a la Comissió especial de comptes (consultar factures, comptabilitat, …). El secretari i el regidor d’Hisenda els explicaran com funciona.
L’auditoria ciutadana és una de les propostes que portàvem al programa electoral de les municipals de 2015.

El ROM també defineix quins són els mitjans per informar de la gestió municipal a la ciutadania:
– El Ple municipal
– La revista municipal
– El web municipal i les xarxes socials
– El servei ebando
– Els pregons
– Les cartelleres municipals
– El taulell d’anuncis de l’Ajuntament
– L’organització d’actes públics
– L’edició de cartells i bans
– Els contactes directes i per escrit o per correu electrònic
– La convocatòria de processos de participació ciutadana en la determinació de projectes del municipi
– La difusió de les convocatòries de les sessions del Ple
– Qualsevol altra mitjà que es consideri convenient
És el primer ROM que es proposa a la Bisbal, s’ha enviat amb temps suficient perquè els 3 partits que conformen el consistori puguin participar-hi. Arribat el punt de les votacions ERC vota en contra, és un vot conseqüent amb la seva manera de governar on els reglaments i organització no hi tenen cabuda.

10. Aprovació inicial del Codi Ètic i de Bona Conducta.
El març de 2017, la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya juntament amb la Generalitat de Catalunya, l’AOC (Adm. Oberta de Catalunya), l’ACM, les 4 Diputacions  i Localret, van finalitzar un model de codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals perquè els ajuntaments tinguem un model per confeccionar el nostre Codi ètic i de bona conducta.
Aquest codi l’hem d’aprovar tots els ajuntaments en base a la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Com en el ROM, aquest codi també implica a tots els membres del Consistori i el 23 de maig de 2017 i també es va enviar als partits polítics amb representació al consistori perquè fins el dia 1 de juny poguessin presentar propostes de modificació del reglament.
En aquest termini no s’ha rebut cap proposta i, per tant, s’entén que els partits hi estan d’acord.
Aquest codi ètic és aplicable als membres de la Corporació local i al càrrec de confiança.
És un codi de sentit comú que hem de tenir assumits tots els regidors/res i càrrec de confiança des de l’inici de la legislatura.

Els principis ètics i de bon govern són:
–    Integritat i exemplaritat
–    Igualtat de tracte
–    Imparcialitat, independència i neutralitat
–    Responsabilitat i professionalitat
–    Interès públic general
–    Transparència i rendició de comptes
–    Participació
–    Qualitat
–    Accessibilitat i simplificació
–    Agilitat, eficiència i eficàcia
–    Col·laboració i coordinació interadministrativa
–    Modernització i millora contínua
–    I cultura ètica

Les normes de conducta són actuar:
–    Amb independència
–    Abstenir-se de participar en assumptes que tinguin un interès personal directe o indirecte
–    Acceptar només regals de cortesia, invitacions per àpats i pagament de desplaçaments relacionats amb el paper institucional
–    Fent ús de criteris objectius en la presa de decisions
–    Publicar en el portal de transparència les entrevistes, reunions o similars amb grups d’interès.

Compromisos amb la ciutadania:
–    Informar
–    Mantenir la confidencialitat i reserva de la informació que obtenim en funció del càrrec
–    Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària
–    Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre la ciutadania. Aquí hi entra alguns dels instruments que hem definit al ROM

En el cas d’incompliment, s’aplica el règim sancionador que s’estableix al capítol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Que no s’aplicarà quan els fets puguin ser constitutius d’infracció penal.
Per tant, es tracta d’un codi de conducta i bon govern per garantir que tots els membres de la Corporació actuem complint la legalitat amb objectivitat i pel bé comú.

En la votació, ERC vota en contra dient que ja tenen el seu propi Codi ètic. Com en el ROM, son conseqüents amb la seva manera de ser, perquè si tenen el seu propi codi ètic se suposa que l’han estat aplicant tots aquests anys a l’Ajuntament. Si és així, és totalment oposat al que nosaltres presentem i s’entén que votin en contra.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>