Dimarts 6 de juny: oberta la convocatòria de subvencions per entitats culturals de La Bisbal

Ahir va sortir publicada al BOPT (Butlletí Oficial de la Província de Tarragona) la convocatòria de subvencions per entitats culturals .

BisbalEs poden presentar sol·licituds des d’avui i fins el dilluns 3 de juliol. És el segon any que aprovem la convocatòria de subvencions per entitats culturals, després de 8 anys sense bases de subvencions ni convocatòries.
Al meu entendre aquestes subvencions són per ajudar a les activitats que realitzen les entitats. És molt important que les entitats tinguin recursos propis, dels socis i subvencions de diferents administracions públiques però que no depenguin d’aquestes.
A la Bisbal la majoria d’entitats han viscut aquests últims anys sense subvencions de l’Ajuntament i això és senyal de la bona salut de les entitats!

La convocatòria diu el següent:
Acord de la Junta de Govern Local de data 20 d’abril de 2017 per la qual es convoquen subvencions en matèria de Cultura per a l’any 2017, pel procediment de concurrència competitiva.
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http:–www.pap.minhap.gob.es-bdnstrans).
Beneficiaris.
Totes les entitats, associacions sense ànim de lucre legalment constituïdes amb seu al municipi i que estiguin inscrites al Registre d’Entitats, que estiguin al corrent de pagament amb l’agència tributària, la Seguretat Social, l’agència tributària catalana i l’Ajuntament.
Objecte.
La subvenció té per finalitat:
– Suport a activitats i despeses ordinàries.
– Fomentar el desenvolupament d’activitats, programes o projectes culturals,impulsats per la societat civil dins el municipi.
– Millorar la qualitat de vida de la ciutadania, fomentant els valors de convivència i cohesió social.
– Potenciar les diades i les festes populars.

Despeses subvencionables:
– Despeses de subministrament: aigua i llum.
– Despeses de manteniment i conservació.
– Actuacions de grups, lloguers d’equips.
– Lloguers d’immobles.
Despeses no subvencionables:
– Viatges.
– Indemnitzacions i dietes.
– Despeses de menjar.
– Impostos.
– Despeses de gestoria.

Partida total per les subvencions.
La quantia total màxima de les subvencions convocades és de 25.800,00€.

Sol·licitud.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada dels documents següents:
– Documents que acreditin la personalitat del sol·licitant i, si escau, la representació de qui signa la sol·licitud
– Declaració responsable de que en el sol·licitant no hi concorre cap de les circumstàncies que impedeixin obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques
– Programa detallat de les activitats a realitzar i per a les quals es sol·licita la subvenció.
– Pressupost total degudament desglossat en el que hi consti el cost de les activitats proposades i les fonts de finançament.

Entitats, us toca remenar papers!!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

 

Share

Deixa un comentari

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>